Teema: Kas meil on vaja Kohaliku omavalitsuse korralduse seadust muuta (35 häält)

Teema algataja: Sulev Lääne

Osalejad: Hele Põld, Mano Koemets, Janne Veski, Peep kirsima, Indrek Kesküla, Jaak Vihmand, Uno Rootsmaa, Ants Vahtras, Taimi Saarma, Tõnis blank, Tiina Mägi, Toomas Sepp

Ettepanekud:

1. Enne põhimõttelisi muudatusi on vaja uut kontseptuaalset alust (6 häält)

2. Uus KOKS peaks sisaldama kõiki põhilisi kohaliku omavalitsuse õigusliku regulatsiooni valdkondi -- st kodifitseerida ja süstematiseerida praegusi seadusi (sh kohalike maksude seadus, valitsuse eelarve seadus jne) v.a. valimisseadus, mis jääb eraldi (23 häält)

3. tagada olukord, kus nn eriseadustega muudetakse KOKS-i (3 häält)

4. KOKSis läbi vaadata volikogu, valitsuse,linnapea ja vallavanema ja teiste kohaliku omavalitsuse institutsioonide pädevus ja selle delegeerimise mehhanism (1 hääl)

5. Tuleks luua süsteem, kus volikogu ja valitsus moodustaks kohaliku omavalitsuse poliitilise süsteemi, ametnikud oleks juhitud valla/linna direktori poolt (arvestades sealjuures kov erisusi) (5 häält)

6. Tagada nii poliitikute kui ametnike õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal (3 häält)

7. Vaadata läbi ja süstematiseerida järelvalve ja kontrolli mehhanismid (institutsioonid, pädevus, koostöö)

8. Määratleda täpsemalt ära arengukava sisu ja seos eelarvega. Määratleda põhimõte, et kõik nn valdkonna arengukavad, nende menetluse kord ja ajaline pikkus (seni sätestatud vaid nn valdkonna seadustes) fikseeritakse kohustuslikult ka KOKS-is (1 hääl)

9. Põhimääruses sätestada kõik KOV institutsioonide tegevuste õiguslik alus

10. Läbi töötada kohalike maksude (+lõivude, koormiste) temaatika, (vt n 1938a. linnaseadus)(4 häält)

11. täiendada KOV koostöökogu ja vabariigi valitsuse läbirääkimiste protsessi (määratleda täpsemalt asjaosaliste õigused, kohustused ja vastutus, nt et koostöökogul on õigus peale kokkuleppele jõudmist saata oma seisukohad riigikogule, kes peab need läbi vaatama

12. Vaadata läbi valla/linnasekretäri õiguslik seisund, sh tema pädevus (8 häält)

13. Määratleda täpsemalt Maakond, leida õiguslik seisund (pädevus, moodustamise kord jne) (1 hääl)

14. süstematiseerida ja rakendada efektiivsemalt menetlusseadust ja hea halduse tava

Virtuaalosalejate märkused: