Lastekaitse Liidu ARM arutelud 13.-14- veebruaril Tallinnas hotellis Dzingel:

TEEMA: Lastekaitse Liit

Milline on meie ühine eesmärk?

Kuidas seda saavutada?

ALGATAJAD: Anniki Tikerpuu, Ülle Kruus, Ene Pajula, Alar Tamm OSALEJAD: Aire Saluste, Margit Tasmuth, Marika Ratnik, Kersti Puhm, Elle Halliksaar, Kai Sinisalu, Astrid Rõuk, Piret Susi, Aimar Karu, Toomas Aru, Malle Hallimäe, Kelina Seppi, Marina Runno, Sirje Praks, Katrin Soidra-Zujev

HINNE: 88

ETTEPANEKUD:

Eesmärk:

1. Eesmärk korraldada lastekaitseorganisatsioonide arengut. Korraldada lastekaitset kohalikul tasandil.

2. Lastekaitse Liit peab osalema lastekaitse seaduste korraldamises.

3. Hoida ja arendada lastekaitsevõrgustikku. Tuleb teha valikud, millele keskenduda ja mis on põhisõnum.

4. Rohkem teadvustada ühiskonda probleemidest, olla kursis riiklike otsustega vastavates probleemides. Küsida arvamust ka väiksematelt organisatsioonidelt, laiemapõhjalisem LKL- du seisukoht, mida riiklikul tasandil esitada.

5. Ei saa olla puhtalt vabatahtlik töö.

6. Kitsaskoht on ühise eesmärgi puudumine. Vajalik oleks organisatsioonisisene suurem koostöö ja eesmärkide kokku leppimine. Võimalikult suure hulga inimeste kaasamine töösse.

7. LKL on professionaalne ja oskab laste eest seista, omades piisavalt infot selle tegemiseks.

8. Selgitada tuleks, millist infot väljastatakse keskliidu, millist ühingute kaudu.

9. Üks organisatsioon- üks sõnum.

10. LKL ülesanne teha lobby, seista laste ja nende õiguste eest, teavitada inimesi, laste õiguste elluviimise tagamine ühiskonnas.

11. Lastekaitse: Mida meie selle all mõistame?

12. Kas LKL on tõsiseltvõetav partner KOV- le ja riigile või ei?

13. Kohalikul tasandil lastekaitse tagamine, anda KOV- e tasandil raha. MTÜ põhiline ülesanne teavitamine.

14. LKL sõnum peab olema kõigile kuuldav ja mõistetav

15. Kas LKL on “valvekoer” või teeme midagi reaalselt ära?

16. LKL on tugev bränd: mõjuvõimas sõnumi edastaja

17. Kui LKL osutab avalikule sektorile teenuseid, siis astudes nendesse suhetesse ei saa me enam nö leivaandjat ehk riiki kritiseerida.

18. Kuidas panna KOV- sid täitma seadusi, mis on kirja pandud ja kuidas seda kontrollida.

19. Oluline on tegeleda väikeste probleemidega hästi, mitte laiali valguda

20. Kuhu LKL tahab jõuda peaks olema see, et ühiskond oleks laste suhtes empaatilisem (“Märka last”)

21. Tuleb seista lastekaitse seadusliku poole eest. Seadusloome juures kaasa rääkida, et oleks toimiv last puudutav ja temaga arvestav seadusandlus. Põhirõhk seaduste rakenduslikule poolele, LKL- l järelvalve roll.

22. Oluline arvestada EL-iga ühinemisel tekkiva uue olukorraga

23. Kodanikud peaksid koonduma ja ühise survegrupina esineda ja toimida.

24. LKL peab tekitama ühiskonda teadlikke kodanikke läbi selle, milles on riiklikult kokku lepitud.

25. Teadlikkus, et ollakse ühe organisatsiooni liikmed ja tegutsetakse ühiste eesmärkide nimel. Miks alles nüüd?

Kuidas eesmärke saavutada:

   LKL on: keskorganisatsioon, liikmesühingud, füüsilised isikud

 Avalikkusele teada anda LKL- st


TEEMA: Vabatahtliku töö motivatsioon

ALGATAJAD: Alar, Anneli, Aita

OSALEJAD: Alar, Anneli, Aita, Anu, Aimar, Raili, Enna, Made, Katrin, Sirje, Marina, Aida, Siiri

Hinne: 61

ETTEPANEKUD:

1. Toetada kohalike ühingute teket ja jätkuvust ( eneseteostus, seltskond, huvitavad üritused). Maslow vajaduste hierarhia

2. Kohalikke ühinguid arvestada ja tunnustada (suvepäevad jne.)

3. Töö eest vääriline palk- materiaalne tunnustus (soodustused, teenused org. siseselt liikmetele) 4. eneseteostus

5. koolitused

6. kuuluvus ühingusse

7. seltskond, keskkond

8. tunnustus (sõnaline, meedias, kingitus)

9. soodustused

10. Töökogemus elu ja(tulevase tööandja jaoks)

11. töötingimused

12. enese reklaamimine

13. saab olla “karja juht”

14. missioonitunne

15. ühine eesmärk

16. vabatahtlikuna raamatupidamine


Teema: Vaesus

Algataja: Ene Tomberg

Osalejad: Reet, Ardo, Hilda, Evelin, Kersti, Ulvi, Sirje, Mart, Vassiili, Rozeta, Kaarin, Sirje, Mart , Saida

HINNE: 40

ETTEPANEKUD:

1. Perekonnaõpetus läbi aine ja klassijuhataja (spetsialistide) õpetuse.

2. Toimetulekutoetus = ostukorvi kontrolli tõhustamine vajajate üle

3. Sujuv üleminek tasuta toidule koolis ja lasteaias.

4. Hoolekogude vastutuse tõhustamine kooli ja lasteaia keskkonna probleemides.

5. Koostöö MTÜ-de ja KOV-dega

6. Lastevanemate koolitus

7. Laste ja lastevanemate ettevalmistus kooliks.

8. Nõustamiskeskuste võrgustiku laiendamine.

9. Laste liikumisaktiivsuse arendamine arvestades erivajadustega lastega.

10. Regionaalne tööhõivepoliitika väljatöötamine.

11. Tasuliste õppevahendite otstarbekus, kvaliteet, kasutamine ja hind.

12. Info levitamine.

13. Perekonnaõpetus ja teised ained – õpetajate endi kodused probleemid segavad tema tööd. Õpetaja vajab ise vastavat õpetust ja abi.

14. Lapsevanem on takerdunud probleemidesse: raha pole, ei soovigi enam leida lahendust. Inimene tahab teha tööd, aga makstav tasu väike. Ametiühingute osa siin. Vanema toimetulek läbi tööhõive.

15. Alaealised kooliõpilased peavad käima öösel tööl, et aidata perel toime tulla, käib päeval koolis ka. Kindel abi lapsele, mitte perele.

16. Lapsevanem ei tunne huvi lapse riietuse vastu, kool aitab siinkohal last.

    Kus oleme?

- 35,1% allpool vaesuspiiri

- toetus perele(500+400 krooni)

- toidukorvi maks 689 kr

- õppevahendid

- osalus spordiklubides jms.

- tasuta koolitoit

- kõrge lasteaia tasu

- koolide sulgemine

- madalad lastetoetused

- 2. ja 3.eluaastal laste kasvatamine

- info puudus


Teema: Põhikoolist väljalangemine. Miks? Mis edasi?

Algataja: Raili Kallavus

Osalejad: Elle Halliksaar, Kai Sinisalu, Eda Muru, Tiina Jurs, Ilme Sillat, Enna Tikas, Monika Liiv, Maret Pinjin, Astrid Rõuk

HINNE: 35

Ettepanekud:

1. Hindamissüsteem: õppekavade diferentseerimine, vähendada õppekavade mahtu.

2. Abiõpetaja klassis kuni 9.nda klassini

3. Hindamissüsteem laiemaks

4. 2.e tasandiline põhikooli lõpetamine (eksamitega ja ilma)

5. ametiõpe ilma põhihariduseta kõigis kutsekoolides

6. pensionärid vabatahtlikena koduõpetajaks(organiseerib Lastekaitse Liit)

7. kooliküpsuse hindamisse kaasata med. töötajad, mitte võtta vastu pearaha pärast.

8. Ühiskond on kiirele edule- väärtustada iga lapse isiksust ka ilma ülikoolihariduseta.

9. Projektlaagrid toimetuleku õpetamiseks.

10. Ära tunda lapse tugevad küljed, et neid arendada ja läbi tugevate külgede saab laps tunnustust.

11. KES AITAB LAST/ NOORT, KUI ON NÄHA TEMA PROBLEEM?

12. Lastekaitse Liidu projektid peavad olema laiema teemade ringiga (valikuvabadus teema osas kohapeal).

13. Lastekaitse Liit on: survegrupp (seadusandlusele) , teavitaja, organisaator, koostööpartner.


TEEMA: KOV roll LL tegevuses ja LL roll KOV tegevuses

ALGATAJAD: (E)erika, Sirje

OSALEJAD: Marina, Martin, Irina, Katrin, Sirje

HINNE: 35

Ettepanekud:

1. LKL poolt palgaline töötaja aktiivsesse kohalikku lasteühingusse, organiseerib ja vastutab.

2. Kohalik omavalitsus võiks tellida teenust LKL- ist: kvalifitseeritud projektijuhid jne.

3. KOV-e juhtkonda tuleks regulaarselt teavitada LKL ja KLÜ tegevustest

4. Kolmanda sektori rahastamine KOV-e poolt?

5. Uute liikmete koolituse rahastamine KOV poolt.

6. Kaasta maakonna võtmeisikud kohaliku LKÜ tegevusse.

7. Plussid

KOV:

   LKL:

Leia ühine koostöö KOV- ga


Teema: Bürokraatia

Algataja: Jõelähtme LKS

Osalejad: Hilda, Evelin, Mart, Vassili, Rozeta, Kaarin, Martin, Priit,

HINNE: 31

ETTEPANEKUD:

1. Lastekaitse seltside raamatupidajate ühtne koolitamine LKL poolt ühtse süsteemi loomiseks.

2. Rohkem usaldust kohalikele LKLule

3. Hea idee kohalikult LKL’lt -> kompetnetse inimese poolt kirjutatud projekt (LKL) -> teostus kohalik LKLält (Head ideed lähevad kaduma).


Teema: Uus LKS!

Algataja: Ene

Liikmed: Kersti, Eda, Ulvi, Malle, Mare, Monika, Tiina, Anne, Hilja, Sirje

HINNE: 31

Ettepanekud:

2) infotelefon

3) väärkoheldud laste register – traumaregistri osa.


Teema: Toimiv meeskonna ja võrgustikutöö LKL-s : kuidas on võimalik?

Algataja: Anniki Tikerpuu

Osalejad: Ülle Kruus (Läänemaa LKÜ), Ene Pajula (läänemaa LKÜ), Margit Tasmuth (LKL), Marika Ratnik (LKL), Aire Saluste (LKL), Kersti Puhm (LKL), Hilja Tootsi (Tartu LKÜ), Kelina Seppi (Infokeskus Märka Last)

HINNE: 22

ARUTATI:

1. LKü- d ei tunne ennast liikmena/osana organisatsioonis. ‘Viienda ratta tunne’

2. Lastekaitse Liidu I põhikirjas oli ühe punktina riigi ja valitsusorganite mõjutamine lähtuvalt lapse huvidest

3. LKL tegevused/ programmid kopeerivad riiklikku tegevust.

Probleem: projektid ja programmid tulevad ülevalt alla, selles osalejate ring on väike ning kui ühingul ei ole vastavat inimest, kes teatud valdkonnaga tegeleb, siis jäädaksegi tegevustest välja.

Lastekaitse Ühingud ei tunne ennast osalistena Lastekaitse Liidu tegevuses. Siis, kui jagati riideid ja toitu otseselt abivajajatele Liidu alguseaastatel, tunti ennast osalisena, nüüd enam mitte. Samas on ühist osa on väga raske leida, kuna tegevusvaldkond on lai.

4. Tähtis oleks saada tagasisidet ühingutelt selle kohta, millised on nende ootused LKL-le?

LKL projektijuht ootab , et (LK) ühingu inimene annaks ka oma ideid, kuidas projekti/valdkonda arendada.

5. Valdav on ‘Meie ja nemad’ tunne lastekaitse ühingu ja keskorganisatsiooni vahel; TEIE ja MEIE= ühine MEIE - Kuidas seda saavutada?

6. Info liikumine kiiremaks! Sageli ei jõua info lastekaitse ühinguteni, enne saavad info kohalikud omavalitsused ja sotsiaalsfäär kui liikmed. Vahel jääb ühingutele edastatud info kinni ühingu kontaktisikusse, kelle kaudu peaks toimuma info liikumine edasi liikmeteni.

7. Ühingutepoolne kohene tagasiside, kui neil on arusaamatusi informatsiooni osas. 8. LKL peaks toimima survegrupina – et oleks rohkem kuulda.

9. Survegrupp peaks jälgima, kuidas poliitikas oleksid arvestatud lapse huvid.

Reageerida tuleb koheselt!

10. Kui LKL on kaasatud mingi seaduseelnõu koostamisse või töörühma- siis oleksid kaasatud lastekaitse ühingud ühise arvamuse kujundamiseks

11. Mis takistab toimivat meeskonnatööd?

- Omavahelise kommunikatsiooni/ infovahetuse häired

- Erinevad ootused

- Puudub ühtne määratlus ühistest eesmärkidest! Eesmärkide ebaselgus.

- Ühtsustunne tekib rohkem idee tasandil(nt. ‘Meie lapse mured’ koos arutamise koht)


Teema: Maanoor ja vaba aeg

Algataja: Raili

Osalejad: Erika, Raili, Kersti, Kaarin, Evelin, Hilda, Rozeta, Priit, Martin,Toomas

HINNE: 20

ETTEPANEKUD:

1. Noortele tuleks tegevust pakkuda, seda mitte tegevust ette kirjutades, vaid noored peaksid ise omavahel diskuteerima teemal, mis neid täpsemalt huvitab/ millega tegeleda tahaksid.

- Paljudel koolidel kui ka vanematel puuduvad ressursid noore vaba aja sisukaks veetmiseks. Ka töövahendite puudus.

-Koolid, kus erinevas vanuses lapsed, on raske leida ühist tegevust, millest kõik huvituksid.

2. Noortele on vaja kooskäimise kohta- nt. küla kiike või lõkkeplats. Raha taotlemine projekti teel ( maakondlikud nõustamiskeskused)

3. Õpilasmalevad (ööbimisega teises piirkonnas)- keskkonna vahetus mõjub hästi( nt. tõrjutud lastele- sa võid olla keegi teine. Koostöö ettevõtjatega, et viimased lastele palka maksaksid.

Töö taludes.

 Lastekaitse Liidu roll-

programmi –‘Laps ja vaba aeg’ väljatöötamine ja selle sisse saamine ministeeriumi eelarvesse.

Huviharidus ja noorsootöö – peab olema tasuta, eriti noorematele. Haridusosakud ka haridusse.

Anda võimalus tutvuda väga erinevate tegevustega. Eneseteostus läbi huvitegevuse.

Suvised töölaagrid.

Eakaaslastest liidrid, nende toetamine ja suunamine.

Füüsiline koht noortele! Palliplats jms.

LKÜ-te ja KOV-de ühistöös valmis piirkonna noorsootöö arengukava.

Lastekaitse Liidul pole ülevaadet, palju on õppinud noorsootöötajaid kokku( mõjutab kohalikku noorsoopoliitikat).


Teema: Koolivägivald (perevägivald)

Algataja: Astrid

Osalejad: Kai Sinisalu, Anne Viidu, Eda Muru, Elle Halliksaar, Anniki Tikerpuu, Aimar Karu, Hilja Rootsi, Toomas F. Aru, Tiina Jurs, Anneli Retsing, Aita Brandt- Kure.

HINNE: 14

ETTEPANEKUD:

LKL järelpärimine HTM-le, kus on riiklik strateegia kooli vägivalla vastu võitlemise kohta.

Lastevanemate ettevalmistamine vanemsuseks (teadlikkuse tõstmine).

LKL meedias( järjepidav sekkumine)

LKL liikmete omavaheline koostöö ja infovahetus.

Alternatiivide loomine vägivallale.

Võrgustiku töö(HTM; sotsiaal. Justiits jne.)


TEEMA: Püssirohi

Algataja : Alar

Osalejad: Enna, Alar, Ene, Saida, Anne, Ulvi, Eda, Astrid, Erika, Maret, Monika

HINNE: 14

Ettepanekud:

1) võtmeisikud

otsustajad

õiguskantsler

sots.komisjon Riigikogu

ministrid ( sotsiaal, haridus, kultuur)

ministri nõunik

KOV volikogu

2) Organisatsioon saab esitada oma esindaja volikogu komisjoni.

3) Otsene side sihtgrupiga. Teenused ostab kas pere ise, KOV jne.

4) Edukuse valem- aktiivsed liikmed , vajalikud liikmed

5) Missioon-

6) Tunda kohaliku tasandi vajadusi

7) Kindel märksõna

8) Tegevuste/teenuste kaardistamine

9) Liikmete tunnustamine


Teema: Postmodernism ja LKÜ millele toetuda

Algataja: Toomas

Osalejad: Kelina, Made, Toomas, Kersti, Eda Muru

HINNE: 14

Ettepanekud: 1)Eetilis moraalne doktriin!

           2)10 käsku LKL väärtustest (põhimõte piiblist)

   *inimõigused..

 Laste peal katsetatakse õiguseid/seaduseid..

		3) Kod. teadlikus

Kommunikatsiooni arendamine..(meedia!)

		4) Väärtushinnangud (armastus, märkamine!)

	*MASLOW- postmodernism ei tööta tänases ühiskonnas
Väärtushinnangud: Siirus, respekt, ausus..

               Sotsiaalne kapital * Fukuyama * tugev pere? Institutsioon?(nt. Noortekeskus)

	*LKL võiks olla väärtushinnangute doktriin, mida LKL esindajad võiksid järjepidevalt edasi kanda..

	*kuna sotsiaalne kapital on nõrk, siis peavad institutsioonid aina rohkem üles tõstma eetilisi ja moraalseid hoiakuid!

	*vaata, kes institutsioonis töötab?

	*rahvuslik identiteet?

	*vabatahtlikud on väärtus, kasvata oma organisatsioonile vabatahtlike järeltulevat põlve!


Teema: Puudelaps (erivajadustest sõltuv toetus)

Algataja: Marina

Osalejad: Sirje(Rapla), Maret(Saue), Monika(Saue), Ülle, Ene(Läänemaalt)

HINNE: 13

Ettepanekud: 1) Igasse piirkonda koordinaator süsteemi reguleerimiseks: teenuste kättesaadavus, rehabilitatsiooni plaani täitmine.

	         2) määrata mõisted vanusega: Laps, Noor, Puudelaps. Seda ka      toetuste ja teenuste suhtes.

	         3) Määratleda riiklikult võrdsed võimalused rehabilitatsioonitenuse saamisel.

             4) Tugevdada , arendada survegrupi tööd erinevatel valitsemistasanditel.

	         5) LL-n uus programm , sihtgrupiks puudelaps.

	         6) Koostöö puudelapse pere .. puudeliidud/seltsid.

	         7) Koolitused LL-lt pudelapsega tegelemiseks (projektlaagrid, teabepäevad, peretöö.)

	         8) Riigil finantseerida lapse puudusest tingitud OV kohustused. (puudelapse, lasteasutuste, transpordi maksumus, kodu kohandamine vajadustele)

             9) Osa teenuseid (näiteks isiklik abistaja, tugiisik) peavad olema riigi finantseerida, mitte kohustuslikus eelarves.

            10) Defineeri mõisted: Ravi, Rehabilitatsioon 


TEEMA: Lastekaitse Liidu Infokeskus “Märka last”?

ALGATAJA: Kersti Puhm

OSALEJAD: Marika Ratnik, Margit Tasmuth, K. Soidra-Zujev, A. Saluste, E. Tomberg, E. Tikas, Made, A. Tamm, Saida, Helen, Malle

HINNE: 4

ETTEPANEKUD:

1. Valdkonna “Laps ja õigus” väljund:

Sihtgrupp: õpilased, spetsialistid, lapsed alates lasteaiast, lapsevanemad

Loengud, ümarlaud, infotunnid, lapse õiguste teemalised tunnid laste- ja õpilaste rühmadele.

2. Reageerida päevakajalistele teemadele (infotund, arutelu), et LKL- du hääl oleks kuuldav. Tõstatada ühiskonna valupunkte!

3. Infokeskus nähtavaks: reklaam ühistranspordis, linnaosade ajalehed, raadio

4. Sponsorlus. Mis teeks Lastekaitse Liidu sponsoritele atraktiivseks? Sponsorluse tegemiseks on enne vaja teavitada inimesi infokeskusest.

5. Nime päritolu. Miks ei ole Laste Õiguste Teabekeskus? Sest määratleb liiga konkreetselt- infokeskus “Märka last” on mõeldud laiemale sihtgrupile, et inimene julgeks pöörduda iga last ja peret puudutava küsimusega.

6. Infokeskus vajab puhveraega, et selguks, millised on ootused väljastpoolt ja kes on infokeskuse sihtgrupp.

7. Käsitöö toodete müük on ainult täiendav tegevus.

8. Algne kontseptsioon infokeskusele oli: me pakume laialdast lapse õiguste alast infot, lapsi ja lastekaitset puudutavat infot.

9. Infokeskuse teave ja reklaam. Linnaosavalitsuste lehed.Kooliajalehed. Eesti Ekspressi “Versus”, “Marker”, Vikerraadio, Kuku raadio- vox populi saatesse

10. Seos Lastekaitse Liiduga:

11. Laagrites käsitöö/esemete valmistamine infokeskuses jagamiseks.

12. sõbrapäeval, avanisel, lastekaitsepäeval võiks igale infokeskuse külastajale kinkida roosi koos infokeskuse kontaktandmetega.

13. Tagasisideleht infokeskuse külastajale/soovide kast, et ta saaks tagasisidet anda oma ootuste kohta.

4 Kõige olulisemat ettepanekut:

1. Laste õiguste kaitse (34)

2. Kaasata maakondade võtmeisikuid LKL ühingute tegevusse (23)

3. Kodulehele üles 36 ühikut – LKL logole liidu loomise aastaarv ja ühikud (8)

4. Töö eest vääriline palk ja reaalne tunnustus, soodustused, teenused organisatsiooni siseselt liikmetele (4)